Jätevesi-ilta ja kunnostushankkeen tiedotustilaisuus 14.11.2018

Evijärven kunta ja Pohjanmaan Jässi-hanke järjestävät 14.11.2018  klo 18 Evijärven kunnantalolla (os Viskarinaukio 3). tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan Evijärven kunnostushankkeen toiminnasta ja haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä saa puolueetonta jätevesitietoa ja -neuvontaa.

Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus saada myös yksilöllisempää neuvontaa tilaisuuden lopuksi. Kahvitarjoilu.

Lisätietoa Eeva-Maija Savola 044 3699446, Miia-Eveliina Lae, p. 044 704 7116

jvilta_FB

Mainokset

Nyt on kaikilla mahdollisuus osallistua Evijärven kunnostukseen

Osallistu kilpailuun!

Evijärven kunnostushanke järjestää hoitokalastusta tukevan

KALASTUSKILPAILUN 18.5-8.6.2018.

Kilpailuaika on kolme viikkoa, jona aikana kalastetut kalat hyväksytään kilpailuun. Kalastus koskee vain särkikaloja ja pieniä ahvenia ym. pieniä kaloja. Haukia ja muita suuria petokaloja ei hyväksytä!

Tavoitteena on, että Evijärvestä saataisiin pois mahdollisimman paljon ns. vähempiarvoista kalaa ja samalla hoidetaan näin Evijärven kalakantaa.

Kalastuskilpailussa on kaksi sarjaa:

  • Alle 16-vuotiaat (vuonna 2018, 16 vuotta täyttävät ja nuoremmat)
  • Yli 16-vuotiaat

Kalastustapa on vapaa!

Kalat viedään omatoimisesti Haapajärven kylän Rehusekoittamolle, osoitteeseen Rammasnoorintie 40. Kaloja vastaanotetaan ja punnitaan rehusekoittamon pihassa kilpailuviikoilla maanantaina, tiistaina ja perjantaina klo 16.00- 18.00 välisenä aikana. Viimeinen vastaanottopäivä on perjantai 8.6.2018. Kalat vastaanottaa KOHO-hankeen työntekijä.

Kalastuskilpailussa sarjansa voittanut palkitaan Ilpon Katiskan lahjakortilla. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintoja.

PS. Jos olet kiinnostunut hoitokalastuksesta kesäkuun aikana pientä korvausta vastaan, ota yhteyttä!

Lisätietoja antaa Eeva-Maija Savola 044-3699446

Uusia raportteja luettavaksi

Kesän 2017 kuulumisia voit lukea Evijärven hoitokalastusraportista ja Vesikasvillisuuden niittojen yhteenvedosta. Raportit löytyvät myös Selvityksiä ja kartoituksia -alasivulta.

Alasivulte ”Selvityksiä ja kartoituksia”  löytyy mm. kesän 2016 niittoraportti ja  Kaisa Kontaksen tekemä opinnäytetyö Hoitokalastustarpeen arviointi Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalla Evijärvellä. Hyvää tutkittua tietoa Evijärvestä!

Monenlaisia vesiensuojelurakenteita

Vaikka valuma-alueeseen nähden mahdollisimman suuri kosteikko on vesiensuojelullisesti tehokkain, vastaava vaikutus voidaan saada aikaan useasta pienemmästä rakenteesta ja toimenpiteestä: altaista, uomien parantelusta ja eroosiosuojauksista. Etenkin fosforia sitoutuu, kun hienojakoinen maa-aines ehtii laskeutua pohjaan.

korkea.jpgLaskeutusallas eli kaivamalla tai patoamalla tehty vesiallas pysäyttää ja kerää veden mukana liikkeelle lähtenyttä maa-ainesta. Metsätalousojien lietekuopat pysäyttävät karkeimman pohjalla kulkevan kiintoaineksen. Peräkkäiset pohjakynnykset lisäävät uoman vesitilavuutta, hidastavat veden virtausta, vähentävät tulvia ja estävät uoman syöpymistä. Uomien ennallistaminen uppopuita ja mutkittelua lisäten, reunapensaikkoa ja vesikasvillisuutta säästäen tai istuttaen hidastaa virtausta. Kiintoainetta keräävät tulva-alueet ja laajennukset lisäävät monimuotoisuutta.

Kun vesi on saatu metsästä tai pellolta pois, sillä ei enää ole kiire

Vesiensuojelu tehostuu, kun virtaus hidastuu ja viipymä lisääntyy. Valuma-alueeksi kutsutaan aluetta, jolta vedet virtaavat vesistöön. Jos uoman valuma-alue on pienempi kuin 10 km2, kyseessä on oja tai noro, sitä suuremmat vesialueet ovat vesistöjä. Maataloustuella toteutettavan kosteikon yläpuolisella valuma-alueella peltomaata tulee olla yli 20 % pinta-alasta ja alan on kaikkineen oltava vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Yksittäisen kosteikon minimikoko on vähintään 0,05 ha ja koko rakenteen vähintään 0,30 ha. Metsäojien yhteydessä tehdään pääsääntöisesti aina kaivukatkoja, lietealtaita, pohjapatoja tai pintavalutuskenttiä vesiensuojelua varten.

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus ja Suomen Metsäkeskus maanomistajien tukena

fb.jpgMaatalouden vesiensuojelun järjestämisestä ja maanomistajien ohjaamisesta vastaa alueellinen ELY, joka mm. tuottaa maatalousalueiden valuma-aluekohtaisia yleissuunnitelmia. Suunnitelmien painopiste on luontoarvot huomioivassa vesien tilan parantamisessa. Maanomistajille, joiden alueella suunnitelmissa on merkintöjä, saavat ne tilan ympäristökohteiden kartoituksen tueksi. Metsäojitusten kunnostukset ja muut metsäluonnonhoitohankkeet rahoitetaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituksen varoista.

Kohde voi olla metsä- tai suoelinympäristön ennallistaminen tai usean tilan alueelle ulottuvan tärkeän monimuotoisuuskohteen hoito ja kunnostus tai metsäojituksesta aiheutuneiden haittojen estäminen tai korjaaminen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi vaikutus vesien ja vesiluonnon tilaan eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle. Metsäkeskus toteuttaa KEMERA-hankkeet, maanomistajille niistä ei tule kustannuksia.

Pieniäkin vesiensuojelurakenteita on huollettava

majava.jpgVesiensuojelurakenteiden hoito ylläpitää luontoarvoja ja maisemaa sekä kiintoaineiden ja ravinteiden sitoutumista. Kosteikon ylläpitäjän on seurattava säännöllisesti mm. patopenkereen pitävyyttä ja vedensäätelylaitteiston toimintaa. Eliölajisto hyötyy avoimista rantaniityistä ja puoliavoimista vaihettumisvyöhykkeistä, joten ympäristöä laidunnetaan tai raivataan ajoittain ihmisvoimin. Pienpetopyynti ja pohjalietteen poisto sekä ajoittainen kuivatus ylläpitävät kosteikon arvokkaita ominaisuuksia. Luonnonmukaisten uomien veden virtaamaa hidastavia rakenteita, pohjapatoja ja eroosiosuojauksia huolletaan ja tulvatasanteet pidetään avoimina. Tulva-alueilta voi tarvittaessa poistaa kasvillisuutta tai sille laskeutunutta maa-ainesta, mutta uoman rantakasvillisuus säilytetään.

Aana Vainio
ympäristöasiatuntija
Kestävät kylät
Aisapari Leader

paaluo2.jpg

Alajärvi Paalijärven Paaluomanpuron Luusua.

Kosteikot kuhisevat elämää ja suojelevat vesistöjä

ljPaskolampiEevaMaijaSavola.jpg

Kosteikko Lappajärvi Paskolampi, kuva Eeva-Maija Savola.

Kosteikot ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden keskittymiä, jotka edistävät vesiensuojelua ja parantavat maisemaa. Latvavesien kosteikot tasoittavat tulvavirtaamia alajuoksulla. Kosteikoilla saadaan kiinni kiintoaines- ja fosforikuormasta jopa 70 % ja typpikuormasta yli 30 %. Kuivatusten takia Suomesta on kadonnut lukuisia kosteikkoja, samalla on kadonnut elinympäristöjä, luonnon monimuotoisuus on vähentynyt, ja kosteikkoeliöiden kannat ovat taantuneet. Usealle uhanalaiselle lintulajille kosteikko on tärkein pesimisympäristö. Ylävirran kosteikko parantaa alapuolisen vesistön tilaa ja samalla arvokalojen, rapujen ja simpukoiden elinoloja.

evivaris.jpgUusia kosteikkoja voidaan perustaa ja hävinneitä kosteikkoja tai umpeen kasvaneita vesistöjä voidaan palauttaa patoamalla tai niittämällä. Tulvaniityt ja laskeutusaltaat ovat kosteikkoja, samoin tiheään vesikasvustoon niitetyt avovesialueet. Puronotkoon tai muuhun alavaan kohtaan saadaan perustetuksi yhdellä patorakenteella kosteikko, joka veden virtausta hidastaen ja vesipinta-alaa lisäten jäljittelee majavien luomia erityisen arvokkaita kosteikkoelinympäristöjä. Jos alue on tasaista tai muutoin ei voida nostaa vedenpintaa patoamalla, kosteikkoallas ja siihen liittyvät vedenpinnan korkeutta säätelevät padot tehdään kaivamalla.

evivaris4

Kosteikko Evijärvi Varispuro, kuva Kaisa Kontas.

Kosteikkosuunnitelma kannattaa teettää kokeneella taholla

Maankäyttö voi asettaa esteitä tai rajoituksia kosteikon perustamiselle ja rakentamiseen liittyy usein lausunto- ja lupatarpeita tai toteutusehtoja. Alueellisen ELY-keskuksen kautta selvitetään alueen luontoarvot ja Natura-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle kohteelle tehdään Natura-vaikutusten esiarviointi. Lailla rauhoitetuilla muinaismuistoalueilla kaivaminen ja vedenpinnan nosto ovat kiellettyjä. Asemakaava-alueilla ja taajamissa kunnan rakennus- ja ympäristöviranomaisten kanssa selvitetään maisematyöluvan tarve sekä vesijohtojen, kaapeleiden ym. sijainnit.

Suunnittelusta alkaen tiedotetaan työvaiheista maanomistajille, ojitusyhtiöille, tiekunnille ja muille asianosaisille myös alapuolisen vesistöalueen varrella. Yhdessä asianosaisten kanssa tehtävissä maastomittauksissa määritetään turvallinen veden nostotaso ja saadaan konkreettinen näkemys vedennoston vaikutuksista. Kosteikon vaikutusalueen rajaamisella estetään tulviminen, veden nousu kulkuteille, pelloille ja salaojaputkien tasolle eli haitat yläpuolella olevien maiden kuivatukselle, rakenteille tai luonnonarvoille.

ELY-keskuksen lausuntoa varten kosteikkosuunnitelman oheen liitetään kirjalliset suostumukset asianosaisilta ja eri tahojen arvioinnit ja lausunnot. Jos vesistön vedenpintaa muutetaan, vaikka patoamalla puro, kosteikon toteuttaminen edellyttää Aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa. Jos kosteikko perustetaan vesistön ulkopuolelle esimerkiksi ojaan, asian käsittely ELY-keskuksessa saattaa riittää. Asioiden selvittämiseen kuluu aikaa, vesilain mukaisen luvan käsittelyyn saattaa kulua yli vuosi. Hätiköinti hankkeen aloittamisessakaan ei kannata, lupa-asioiden ja rahoituksen on oltava kunnossa ennen materiaalien hankkimista ja töiden aloittamista. Kun kilpailutukset, hankinnat ja urakoinnit on toteutettu laadukkaasti ja asianosaisten hyväksymän suunnitelman mukaan, maltti on yhä valttia, sillä patorakennelmien tulisi antaa painua puoli vuotta ennen kuin vesi nostetaan vähitellen tavoitekorkeuteensa.

Aana Vainio
ympäristöasiatuntija
Kestävät kylät
Aisapari Leader

ljpituj

Lappajärvi Pitujärvi, kuva Aana Vainio.

Kesän vesianalyysien tuloksia

Kesän aikana otettiin vesinäytteitä ympäri järveä yhteensä neljä kertaa, jotta järven tilasta saataisiin parempi kokonaiskuva. Vedenlaadun arviointi on perustunut tähän asti vain keskiselänteen näytteenottopisteen pitoisuuksiin, mutta Evijärven repaleisen muodon vuoksi se on kuvastanut vain läpivirtausalueen tilannetta. Lahtialueiden eroista saatiin kesän näytteenoton perusteella parempi kuva ja selkeitä eroja tulikin esille. Erojen näyttäminen toteen auttaa kunnostustoimenpiteiden kohdentamisessa ja ongelma-alueiden kartoituksessa. Myös ulkoisen kuormituksen voimakkuutta ja jakautumista arvioitiin kesän mittaan.

Kesän vesianalyysien tuloksista ja ulkoisesta kuormituksesta lisää: Vesianalyysitulosten tulkinta ja kuormitustarkastelu Evijärvellä

Monipuolista tietoa vesiasioista

yleisoEvijärven kunnostushankkeen merkeissä pidettiin Evijärven kunnantalolla tiistaina 30.8. info- ja keskustelutilaisuus, joka täytti valtuustosalin ääriä myöten. Illan järjestelyistä vastasi Aisapari ja asiantuntijoita oli useilta tahoilta. Myös yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun.

kaisa2.jpgMarko Aalto Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksesta kertoi Freshabit-Life -hankkeesta ja Ely-keskuksen rahoituksesta. Eeva-Kaarina Aaltonen kertoi Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry:n ja jokirahastojen toiminnasta ja Satu Järvenpää esitteli Kolmen vyyhti -hankkeen. Aana Vainio antoi neuvoja kosteikon perustamiseen ja Päivi Kultalahti kertoi Leader Aisaparista. Eeva-Maija Savola esitteli Evijärven kunnostushanketta ja Kaisa Kontas kertoi kesän aikana tehdyistä toimenpiteistä. Kaisan esityksestä sai hyvän kokonaiskuvan järven nykytilasta: KATSO VIDEO tässä linkissä.

Tutustu illan muihin aiheisiin alla olevissa linkeissä:

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry ja rahastot: PVY ja RAHASTOT 300816 Evijärvi

Freshabit Life -hanke: FRESHABIT_yleiskuvaus_Evijarvi_300816

Kolmen Vyyhti -hanke: 3VYYHTI_30.8.2016

Ely-keskuksen rahoitus:  Vesistöhankkeiden_avustaminen_2016_3008_Evijärvi

Aisaparin esittely: Vesi-iltaEvijarvi_2016

Kosteikon perustaminen: http://kosteikko.fi/kosteikon-perustaminen/

 

 

Evijärven kunnostus-hanke oli mukana yläkoululaisille ja lukiolaisille järjestetyssä vesiteemapäivässä

Torstaina 25.8 järjestettiin yläkoululaisille ja lukiolaisille Kuntalaiset kuntoon-hankkeen, Evijärven 4H:n ja opettajien kanssa yhteistyössä vesiaiheinen teemapäivä Sillankorvan leirintäalueen ympäristössä. Teemäpäivässä oli erilaisia vesiaiheisia rasteja. Evijärven kunnostus-hanke oli mukana järjestämässä päivää ja kertomassa nuorille Evijärven kunnostamisesta, sekä aiheesta yleensä.

DSC_0443

Teoriapainotteinen rasti ei ehkä ollut nuorison suosikki, mutta jospa rastilta olisi jotain korvan taakse tarttunut.

Vesikasvien niittourakka valmis

Vesikasvien niittourakka valmistui viikko sitten. Suurimmaksi osaksi niitot sujuivat suunnitelmien mukaan, mutta jonkun kerran niittoaluetta jouduttiin muokkaamaan. Suurimmat ongelmapaikat kohdattiin Kniivilänlahdella, missä vesisyvyys on matala ja kasvillisuus on monin paikoin muodostanut mättäitä, joihin niittokone ei pystynyt. Kniivilänlahdella jouduttiin tyytymään mättäiden ympäriltä niittämiseen, jotta vesi pääsisi kiertämään niiden takaa edes jonkin verran. Valitettavasti niittourakoitsija ei kerennyt niittämään yksityisten rantoja, koska Kniivilänlahden kohteet viivyttivät hitaudellaan urakan valmistumista, eikä urakoitsija ollut osannut etukäteen varata yksityisiin kohteisiin riittävästi aikaa ennakkoon alhaisen kiinnostuksen vuoksi.

DSC_0379

Koekalastukset saatiin päätökseen

Koekalastukset toteutettiin 3-13.7 ELY-keskukselta lainatuilla erityisillä koekalastus verkoilla. Verkkoja pidettiin järvessä yhteensä kuusi yötä määrän vaihdellen kerralla viidestä kuuteen verkkoa. Yhteensä ”verkkoöitä” tuli kokonaisuudessaan 32, jolla pitäisi saada muodostettua käsitys Evijärven kalakannan koostumuksesta. Tulosten kokoaminen vie jonkin aikaa, mutta tulokset tullaan julkaisemaan valmistuttuaan.

Saalis oli melko odotettavan kaltaista. Saalista tuli runsaasti, mutta ei toivottoman paljon. Keskiarvolta saalista tuli 90 kpl ja 2,2 kg /verkko, mutta vaihtelua oli verkkojen välillä oli 25-184 kpl ja 0,6-5,2 kg /verkko. Suosituimmat verkon silmäkoot olivat yksilömääriltään 12,5 ja 15,5 mm. Tavallisimmat lajit olivat ahven ja särki ja tavallisin koko 10-15 cm. Suuria ahvenia tuli yllättävän paljon, lahnoja ja haukia yllättävän vähän. Haukien vähyyden selittää niiden heikompi sattuminen ja tarttuminen verkkoon. Kokonaisuudessaan lajikirjo oli ahven, särki, kiiski, hauki, salakka, kuore (norssi), pasuri, lahna, suutari ja säyne.

Komeimmat yksilöt olivat kuvissa näkyvät suutari (1,3 kg) ja säyne (1,9 kg).

DSC_0354

Säät suosivat joinain päivinä, useimpina ei. Kiitos kaikille avustajille, jotka mahdollistitte koekalastusten toteuttamisen ja jaksoitte kalastaa keleistä huolimatta!